anaszka

92 teksty – auto­rem jest anaszka.

O ile by­libyśmy mniej doświad­cze­ni, gdy­by nie­szczęścia dałoby się przewidzieć. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 21 grudnia 2013, 14:43

Jeśli już chcesz ku­sić ciałem, rób to us­ta­mi. In­te­ligen­cja bo­wiem uwodzi os­tatni­mi cza­sy ze zdwo­joną siłą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 września 2013, 17:42

Zdarza się, że naiw­ność jest przy­rod­nią sios­trą nadziei. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 3 grudnia 2010, 07:25

Kiedy cisza krępu­je, wiedz, że źle się dzieje, Drogi. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 26 września 2010, 18:16

Umiar­ko­wana zaz­drość jest wy­razem za­biega­nia i tros­ki o ważne­go człowieka, bo gdy­byś tak wszys­tko puszczał płazem, to kto wie, czy dru­ga stro­na nie po­myślałaby, że ci nie zależy. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 20 września 2010, 19:21

Niena­wiści nie skry­jesz w sekrecie.
Wy­da ją wy­raz two­jej twarzy. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 14 września 2010, 16:28

Niepo­rozu­mienie rodzi się wte­dy, gdy umiera między­ludzki dialog. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 3 września 2010, 20:36

Tak łat­wo pos­ta­wić wokół siebie mur, a tak trud­no zbu­dować kładkę łączącą przep­raszamwybaczam. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 1 września 2010, 14:02

Tyl­ko w ki­nie jak w sce­nariu­szu. Życie fik­cji nie lu­bi. Zaskakuje... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 30 sierpnia 2010, 11:33

Błąd kar­dy­nal­ny - jeśli z błędu nie wy­ciągniesz na przyszłość wniosków. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 26 sierpnia 2010, 21:42
anaszka

" Zawsze mamy w sobie więcej, niż na to wyglądamy. " - Stefan Pacek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anaszka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 lutego 2015, 00:03Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Człowieka doj­rzałego poz­nasz po [...]

7 lipca 2014, 16:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z ziar­na mo­tywac­ji i [...]